תנאים כלליים/ביטול

התנאים והנהלים המובאים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מהזמנתך.

החבילות, מלונות וכפרי הנופש המוצעים באתר זה מוצעים לציבור בתנאים המפורטים להלן ועצם הרשמת הנוסע לחופשה ו/או השתתפות בטיול מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים אלו. הנוסע מצהיר כי ידוע לו שתנאים אלו מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות בינו לבין נויה הולדייז. הלקוח יהיה מנוע מלטעון כי התנאים אינם מחייבים אותו ולא תשמע כל טענה כי לא קרא את התנאים והמידע הכללי. כמו כן לא תתקבל טענה כי לא הופנתה תשומת לבו לתנאים ולמידע הכללי קודם הרשמתו לחופשתו.

 על גבי שוברי בתי המלון ו/או כפרי הנופש מופיע טלפון חרום. במידה מתעוררת בעיה כלשהי במהלך השהייה בחו”ל על הלקוח לעשות כל מאמץ לפתור באמצעות טלפון החרום או באמצעות הספק המקומי.

א. תנאים ואחריות:

חברת נויה הולדייז (2011) בע”מ היא סוכנות נסיעות במהותה ועל כן היא פועלת כמתווכת בין הנוסע לבין מפעילי וספקי השירותים השונים, כגון: חברות תעופה, בתי מלון וכפרי נופש, חברות השכרת רכב, ספינות צלילה וגלישה, חברות טיולים מקומיות ושירותי קרקע אחרים. נויה הולדייז מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש. השירותים המוצעים באתר זה מבוצעים על אחריותם של ספקי השירותים למיניהם. נויה הולדייז אינה אחראית בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, כתוצאה מאי ביצוע ו/או ביצוע חלקי/לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אוויר, ימי חג וכדומה. במקרה של תקלה ו/או אי התאמה עלייך לפנות בהקדם במישרין לספקי השירותים או בעזרת נציגי החברה בטלפון החרום הנמצא על גבי השובר המצוי בידיך.

 ב. מועד תשלום:

חשבונו של הלקוח לא יחויב עד לקבלת אישור מספקי השירותים שדרכם הוזמן השרות. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות, על פי דרישת ספקי השירותים או עקב שינוי בהפרשי שערי מטבע ו/או מחיר הדלק וכי במקרה של שינוי כאמור, תינתן ללקוח אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.

שערים: השער לתשלום יהיה שער העברות/המחאות גבוהה של המטבע הנקוב ביום החיוב בפועל על ידי נויה הולדייז.

 ג. דרכון:

אחריות הנוסעים (כולל קטינים) להצטייד בדרכון ישראלי תקף ל 6 חודשים לפחות מיום היציאה מן הארץ, באשרות כניסה (ויזות) המתאימה לכל מדינה אשר במסלול הנסיעה וכן לציין בפני חברתנו אם ברשותך דרכון שאינו ישראלי. הטיפול בדרכון, אשרות וכיוצא בזה, לרבות בדיקת התאמת השמות בין ההזמנה לדרכון, הינו באחריות הנוסע, כל המחזיק תעודה מסוג אחר שאינה דרכון ישראלי, עליו לוודא מראש אם כניסתו ליעד הנסיעה מותר ומאושר.

חובה על אזרח ישראלי בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר להיכנס ולצאת מגבולות מדינת ישראל עם דרכון ישראלי בלבד.

 ד. קבלת מסמכי הנסיעה:

על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה מייד עם קבלתו ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטים בידיו (ביטוח, כרטיסי טיסה, שוברים למלון ולהעברות, שברים להשכרת רכב וכו’ בהתאם לשירותים שהוזמנו בפועל) ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה.

 ה. מחירים:

המחיר כולל את כל המרכיבים המצויינים בפרסום ובהצעות המחיר המוצאות על ידי נויה הולדייז.

המחיר אינו כולל מיסי תיירות עירוניים אשר נגבים בחו”ל (אלה אם כן צויין אחרת בהצעת המחיר או באתר האינטרנט) על ידי מלון/כפר נופש ו/או מיסי נמל ואגרות אשר נגבות על ידי הרשויות בשדות תעופה בחו”ל, עלויות הנפקת ויזות, ביטוח ביטול השתתפות עצמית של רכב שכור אלה אם כן צויין אחרת בהצעת המחיר ו/או כל מרכיב אחר אשר צויין במפורש בהצעת המחיר של נויה הולדייז.

בכל מקרה של תוספת שבוצעה כחוק על ידי רשות מוסמכת הנובעת משינוי בהיטלי הביטחון, שיעור מיסי הנמל ו/או כל מס או היטל אחר מיום ההזמנה ועד יום אספקת השירותים, ישולם ההפרש הנובע משינוי זה על ידי הלקוח.

ו. טיסות:

 1. הפעלת הטיסות הינן באחריותן הבלעדית של חברות התעופה השונות וכרטיס הטיסה על תנאיו מהווה חוזה בין הלקוח לבין חברת התעופה אשר מסמך זה אין בו כדי לגרוע ממנו. פרטי הטיסות עשויים להשתנות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מועדים, מסלול, נחיתות ביניים, ביטולי טיסות ופרטי חברת התעופה. האחריות לשינויים, ביטולים ועיכובים ואובדן/עיכוב/נזק לכבודה הנם ע”פ דין של חברות התעופה ו/או מפעלי הטיסות בהתאם לנסיבות ואינן של נויה הולדייז. נויה הולדייז מתחייבת להעביר ללקוחות כל מידע שהתקבל אצלה בדבר שינויים/ביטולים ו/או עיכובים תוך זמן סביר מרגע שהתקבל אצלה מידע כזה, אולם מובהר כי שינויים כאלה עלולים לחול גם לאחר יציאת הנוסע מהארץ. כל שינוי המתרחש במהלך אספקת השירות הינו באחריות המוביל ובכפוף לחוק התובלה האווירית התש”ם-1980. האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל סעד שבדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי.
 2. הזמנות לארוחה כשרה ו/או צמחונית ו/או כל סוג ארוחה אחר בטיסה הינו בגדר בקשה בלבד ונויה הולדייז אינה אחראית לאי אספקה של ההזמנה, אלא רק להעברתה לחברת התעופה ואו המארגן בהתאם לנהלים. האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה בדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת. יתכנו טיסות אשר לא יוגשו בהן ארוחות או שייגבה תשלום נוסף עבורן.
 3. חברות התעופה דורשות להתייצב בדלפק הטיסה לפחות 3 שעות לפני הטיסה הנקובה בכרטיס וזאת מטעמי ביטחון לשם השלמת סידורי היציאה. נויה הולדייז לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצבות.
 4. חלקן של הטיסות מופעלות בשיטת ה-Code Sharing (טיסות משולבות ע”י חברות תעופה שונות), כמו כן לעיתים מתבצעת נחיתת ביניים לצורך תדלוק או לכל צורך אחר על פי שיקול דעתה של חברת התעופה. לא כל המקרים מובאים לידיעת נויה הולדייז טרם יציאתו של הלקוח מהארץ. נויה הולדייז מתחייבת להעביר ללקוחות כל מידע שיתקבל אצלה בנושא זה ו/או בדבר שינויים/ביטולים ו/או עיכובים תוך זמן סביר ממועד קבלתו אצלה. כל שינוי המתרחש במהלך אספקת השירות הינו באחריות המוביל ובכפוף לחוק התובלה האווירית התש”ם-1980. האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה שבדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות במקרה שהדין מאפשר זאת.
 5. מטען: תובלת המטען הינה באחריות חברת התעופה ולא נימצא בתחום האחריות של נויה הולדייז.
 6. משקל מטען: נויה הולדייז אינה אחראית בגין חיוב עבור כבודה ו/או משקל כבודה עודף. על הנוסע להתעדכן ישירות מול חברת התעופה איתה מתבצעת הטיסה.
 7. הושבה: הזמנת מקום ישיבה במטוס הינה בגדר בקשה בלבד ובאחריות הבלעדית של חברת התעופה. במקרים מסויימים חברות התעופה השונות גובות תשלום נוסף עבור הושבה. גם הזמנות משפחתיות אינם מחייבות את נויה הולדייז לקבלת מושבים צמודים.
 8. במקרים חריגים של רישום יתר לטיסה ע”י חברת התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת נויה הולדייז) יאלצו נוסע בודד או חלק מקבוצת נוסעים לטוס בטיסה שונה. במקרה שכזה אחראיות חברות התעופה לעשות את מירב המאמצים על מנת לצמצם את אי הנוחות שנגרמה לנוסע ובכפוף לכל זכויותיו כלפי חברות התעופה ו/או הספק ע”פ החוק ובמיוחד על פי תקנות רישום שירותיי התעופה (רישום יתר) התשמ”ה – 1985 וחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע”ב.
 9. כל הטיסות מוגבלות לתנאים המפורטים בכרטיסי הטיסה ו/או על גבי עטיפת כרטיס הטיסה/נסיעה, מומלץ ללקוח לעיין בתנאים המפורטים על גבי הכרטיס/השובר ו/או באתר האינטרנט של חברת התעופה או ספק השרות הרלוונטי.
 10. תינוקות, מחיר כרטיס טיסה לתינוק תקף עד גיל שנתיים ביציאה ובחזרה, כרטיס טיסה זה אינו מקנה מושב במטוס.
 11. שינוי טיסה בגין אזהרת מסע או כוח עליון

במידה ומסיבה המוגדרת ע”י חברת התעופה ככוח עליון או כתוצאה מאזהרת מסע מ/אל ישראל ע”י מוסדות מדינה בישראל או בחו”ל.

ראשית חברת התעופה לבטל או לשנות את קו התעופה ו/או להוריד/לעלות נוסעים בשדה תעופה אחר אשר צויין בכרטיס הטיסה

נויה הולדייז אינה אחראית בכל צורה שהיא לגבי עלויות נוספות לנוסעים הכרוכות בכך.

ז. בתי מלון:

 1. דרגות בתי המלון נקבעות ע”י משרד התיירות המקומי בכל מדינה ואינן ניתנות להשוואה עם המלונות בארץ או בין מדינות שונות. אנו מחויבים להציג את בתי המלון לפי דרגתם הקבועה ע”י המוסדות הרשמיים באותה המדינה, גם אם אינם זהים ברמתם למלונות באותה דרגה בישראל או בכל מדינה אחרת.
 2. פרטי המלון המבוקש הנם בגדר בקשה בלבד ונויה הולדייז אינה מחויבת בהם כל עוד לא נתקבל אישור סופי מספק השירותים. במידה ולא יאושר המלון המוזמן יוצעו אלטרנטיבות על ידי ספק השירותים אשר הלקוח רשאי לקבל או לדחות.
 3. האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת המיזוג הינה באחריות המלון ו/או ספק השירותים. נויה הולדייז מוסרת ללקוחות מידע ע”פ הנתונים שמפורסמים על ידי המלון ו/ ספקי השרות וככל שישתנה פרט כלשהו תביא אותו נויה הולדייז לידיעת הלקוח תוך זמן סביר מקבלתו אצלה והלקוח מודע לכך כי קיימת אפשרות שהמידע ימסר לה זמן קצר לפני ביצוע השירות. בכל מקרה של שינוי כזה תחול האחריות על ספקי/ת השירות. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע (כגון מיקום החדר, חדר ללא עישון, חדר עם מיטה זוגית או מיטות נפרדות וכדומה) תעביר נויה הולדייז את הבקשה לספק השרות ו/או למלון, אולם לא תהיה כל התחייבות למילויה אלא אם אושר לנוסע בכתב ובאופן ספציפי כי בקשתו תקוים וגם אז אחריותה של נויה הולדייז הינו לדאוג לאישור הבקשה המיוחדת ע”י ספק השירותים אך ביצועה בפועל לאחר האישור מצוי בתחום אחריותו של ספק השירותים בלבד. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו הייחודיים, על הלקוח להודיע זאת מראש לנויה להולדייז על צורך חיוני זה, וזו תבדוק מול ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה לנוסע על תוצאות הבדיקה טרם אישורה הסופי של ההזמנה.
 4. נויה הולדייז אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו ובלבד שמסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות המטרד כאמור.
 5. שעת הכניסה לחדרים היא לרוב בשעה 15:00 והפינוי הוא בד”כ עד השעה 12:00 בלא תלות בשעות הטיסה. במידה והנוסע מתכוון להגיע למלון לאחר השעה 18:00 או לפנות את החדר באיחור יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה ונויה הולדייז תעביר את המידע לבית המלון. הלקוח מאשר כי הדבר עלול להיות כרוך בתשלום נוסף. נויה הולדייז מסירה אחריות במידה והלקוח אינו קיבל חדר בבית המלון בגין הגעתו המאוחרת ולא מסר על כך הודעה מראש. על לקוח אשר סדרי נסיעתו השתבשו באופן שיגרום הגעה מאוחרת, להודיע ישירות למלון וזאת בהתאם לפרטי המלון המופיעים על גבי השובר שקיבל הלקוח לידיו.
 6. חלק מהשירותים המוצעים על ידי בתי המלון הנם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. נויה הולדייז לא תהא אחראית במידה וחלק מהשירותים לא יופעלו, אלא אם מסרה ללקוח מידע מוטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע שהיה בידיה או מעריכת ברור למרות שנתבקשה במפורש לעשות זאת על ידי הלקוח. הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אי אילו מן המתקנים או להפסיק מתן שרות כלשהו לרבות הפעלת מיזוג אוויר ואין לנויה הולדייז אחריות על כך.
 7. בבתי מלון קיימים שירותים נוספים הניתנים, חלקם או כולם, תמורת תשלום נוסף , כגון: סאונה, חדר כושר, שרות חדרים, חניה, שירותי אינטרנט ופקס, מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בבריכה או בחוף הים, עיסויים וכד’. יש לברר בבית המלון טרם השימוש בשירותים כאמור אילו מביניהם כרוכים בתשלום נוסף, נויה הולדייז לא תהיה אחראית לדרישות תשלום בגין שירותים אלו.
 8. שיבוץ לחדרים – ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון, אין באפשרותנו להבטיח מראש דרישה למיקום החדר לא בקומה רלוונטית ולא בצד מבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת. קבלת החדרים היא ע”פ המלאי הקיים בבית המלון. במספר בתי מלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם מבני משנה המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, ונויה הולדייז אינה יכולה להבטיח כי כל הלקוחות ישתכנו בבניין המרכזי. במקרה של בקשה ספציפית מתחייבת נויה הולדייז להעביר את הבקשה לספק השרות, אולם לא תהיה מצידה או מצד הספק התחייבות למילויה, אלא אם אושר ללקוח בכתב קיומה.
 9. בהזמנת חדר לשלושה נוהגים בתי מלון רבים להכניס מיטה נוספת לחדר זוגי, שהיא בד”כ ספה נפתחת או מיטה מתקפלת. בחלק מבתי המלון בחדרים זוגיים יש מיטות נפרדות, אין אפשרות להבטיח מיטה כפולה גם אם התבקשה מראש. במקרה של בקשה ספציפית מתחייבת נויה הולדייז להעביר את הבקשה לספק השרות, אולם לא תהיה מצידה או מצד הספק התחייבות למילויה, אלא אם אושר ללקוח בכתב קיומה.
 10. רישום יתר – יש להבהיר כי נויה הולדייז מקבלת אישור מספקי השירותים בעבור ההזמנה הספציפית. במקרה של תפוסת יתר, ספקי השירותים עלולים להעביר נוסעים למלון ברמה דומה או גבוהה יותר המצוי בסמיכות למקום שהוזמן. נציגי נויה הולדייז יעשו כל שניתן לסייע בידי הלקוח במידת הצורך והיכולת.
 11. “הכל כלול”: לכל מלון מדיניות משלו במסגרת חבילת “הכל כלול” והמלון רשאי בכל עת וללא הודעה מוקדמת לשנות את מסגרת הכל כלול.
 12. מיזוג אויר – יובהר כי הפעלת מערכת מיזוג האוויר במלון אינה באחריות נויה הולדייז אשר לא תישא באחריות כלשהי להפעלתה, גם אם צוין בתיאור המלון כי הוא מצויד במערכת מיזוג, אלא אם כן ידעה על כך מראש לאחר שדווחה על ידי ספקי השירותים השונים. במספר בתי מלון מופעלים המזגנים לשעות ספורות ביממה וזאת בהתאם לתקנות האנרגיה בכל מדינה ולמדיניות המלונות. לעיתים הפעלת המזגן הנה מרכזית ולא ניתנת לשליטה יחידנית בכל חדר.

ח. כפרי נופש:

 1. לכפרי נופש לא קיים דירוג כוכבים כלשהו של המוסדות הרשמיים ועקב אופיים הייחודי הם לא ניתנים להשוואה לבתי מלון.
 2. הזמנת כפר נופש הינה בגדר בקשה בלבד ונויה הולדייז אינה מחויבת בה כל עוד לא נתקבל אישור סופי. במידה ולא יאושר כפר הנופש המבוקש יוצעו אלטרנטיבות אשר הלקוח רשאי לקבל או לדחות.
 3. בקשה ליחידה מסויימת ו/או מיקום מסוים ו/או הצמדת יחידות ו/או יחידה לבעלי צרכים מיוחדים תועבר על ידי נויה הולדייז לספק השירותים. לא תהיה כל התחייבות למילוי הבקשה אלא אם אושר לנוסע בכתב ובאופן ספציפי כי בקשתו תקוים וגם אז אין נויה הולדייז אחראית על ביצוע בפועל. הלקוח מאשר כי בקשה מיוחדת עשויה להיות כרוכה בתשלום נוסף.
 4. הצעת המחיר מטעם נויה הולדייז תקפה למשך 24 שעות בלבד. עקב שינויים במחירי טיסות ו/או כפר הנופש עלולים להיות שינויים במחירים. נויה הולדייז אחראית על שמירת המחיר לאחר קבלת טפסי ההזמנה החתומים.
 5. רוב כפרי הנופש או יחידות הנופש לא מצויידים במיזוג אוויר.
 6. בכפרי נופש מדיניות קבלת היחידות שונה מבית מלון, כגון ימים ספציפים בשבוע לכניסה ויציאה. כמו כן בכפרי נופש באירופה משרדי הקבלה אינם פועלים 24 שעות ביממה ועל הלקוח חלה אחראיות להודיע בעת ביצוע ההזמנה ו/או בזמן השהות בחו”ל על הגעה לכפר הנופש לאחר שעות העבודה. במידה והנוסע מתכוון להגיע לכפר הנופש לאחר השעה 18:00 או לפנות את החדר באיחור יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה, נויה הולדייז תעביר את המידע לכפר הנופש ו/או הספק כך שמפתח היחידה יחכה ללקוח במקום שנקבע מראש. נויה הולדייז אינה אחראית על נזק ו/או אי קבלת היחידה בגין הגעה מאוחרת.
 7. חלק מהשירותים המוצעים על ידי כפרי הנופש הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה (לדוגמא בריכה חיצונית, מגרשי ספורט, הפעלות לילדים וכו’). נויה הולדייז לא תהא אחראית במידה וחלק מהשירותים לא יופעלו, אלא אם מסרה ללקוח מידע מוטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע שהיה בידיה או מעריכת ברור למרות שנתבקשה במפורש לעשות זאת על ידי הלקוח. הנהלת כפר הנופש רשאית בכל עת לסגור זמנית אי אילו מן המתקנים או להפסיק מתן שרות כלשהו ואין לנויה הולדייז אחריות על כך.
 8. בכפרי הנופש קיימים שירותים נוספים הניתנים, חלקם או כולם, תמורת תשלום נוסף , כגון: אספקת סט נוסף של סדינים ומגבות, נייר טואלט, סבון רחצה, ניקוי היחידה, ושירותים כגון סאונה, חדר כושר, שירותי אינטרנט, שימוש במגרשי טניס, השכרת אופניים וכד’. יש לברר בכפר הנופש טרם השימוש בשירותים כאמור אילו מביניהם כרוכים בתשלום נוסף, נויה הולדייז לא תהיה אחראית לדרישות תשלום בגין שירותים אלו.
 9. ניקיון סופי. על הנוסע לדאוג שיחידת הנופש תוחזר כשהיא נקייה מפסולת, כלי המטבח – נקיים; הסדינים הוסרו והושמו במסדרון יחד עם המגבות, המקרר רוקן והזבל הושלך לפחי האשפה המצויים בכפר הנופש. אי עמידה בתנאים אלו עלולים לגרום לחיוב כרטיס האשראי שניתן כפיקדון בזמן ה- check in

ט. השכרת רכב:

הזמנת הרכב תאושר לקבוצת דרוג רכב ולא לסוג רכב מסויים, כל הדגמים המצויינים בחבילות המופיעות באתר זה או בכל פירסום אחר הינם לדוגמא בלבד. כל קבוצה מכילה מספר סוגים של כלי רכב באותו דירוג קבוצה, הניתנים לשינוי מעת לעת על ידי חברת ההשכרה.

על כל איחור בהחזרת הרכב יחול חיוב יום שכירות נוסף וביטוחים. על הנוסע ששמו מופיע על שובר ההשכרה להצטייד ברישיון נהיגה ישראלי ובין לאומי בתוקף, כרטיס אשראי בין לאומי על שמו ודרכון (השם על כל המסמכים חייב להיות זהה), נויה הולידייז איננה אחראית על אי קבלת הרכב ע”י חברת ההשכרה במידה והשוכר לא יהיה מצויד בכל המסמכים הדרושים.

גיל השוכר: על המזמין לברר בעת ביצוע ההזמנה אם לא חלה הגבלת גיל מינימלי להשכרת הרכב.

לא יינתנו החזרים עבור אי ניצול או ניצול חלקי של השכרת הרכב.

מה כוללת תכנית ההשכרה:

מס נמל, מע”מ מקומי, נהג נוסף, היטל רישום, ק”מ ללא הגבלה.

כיסוי לנזקי הרכב CDW ו- TP

כולל ביטוח תאונות אישיות – PAI

כיסוי ביטול השתתפות עצמית במקרה של תאונה – S.CDW

כיסוי ביטול השתתפות עצמית במקרה של גניבה – S.TP

י. ביטוחים:

על הנוסע לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיו, לרבות פוליסת ביטוח בריאות אישי ומטען. את הזמנת הביטוח יש לבצע לפני הנסיעה. אם לא יעשה כן, תחול האחריות הבלעדית לתוצאות אי העשייה על הנוסע.

נויה הולדייז אינה אחראית לנזקים הנגרמים לנוסע כגון נזקי גוף, מחלות, נזק למטען, נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לנוסע במהלך הטיסה ו/או שהותו בחו”ל במצבים שונים הקשורים בתאונה, שוד, גניבה, אישפוז, הוצאות רפואיות, אובדן מטען ו/או מסמכים ו/או דרכון וכיו”ב.

הכיסוי הביטוחי הינו באחריותן הבלעדית של חברות הביטוח השונות והפוליסה מהווה חוזה בין הנוסע לבין חברת הביטוח.

חלק מחברות הביטוח מציעות פוליסות המכסות דמי ביטול בגין מחלה, מוות או צו 8.

במציאות הישראלית חובת הביטוח גם מפני צו 8 הינה חלק הכרחי מהזמנת חופשה בחו”ל ועשוייה לחסוך סכומי כסף גדולים.

נויה הולדייז תעשה ככל יכולתה על מנת למזער נזקים כספיים כתוצאה מצו 8 או ביטול טיסות בעקבות סגירת שדה תעופה או הפסקת טיסות על ידי חברות תעופה אך אינה אחראית על החזר הוצאות כלשהן.

יא. מניין הימים:

זמני ההגעה ליעד והחזרה ממנו נתונים בידי חברת התעופה. נויה הולדייז אינה מתחייבת להשלים את הימים במלואם. במקרה של ארוחת במלון אשר לא מומשו בגין זמני ההגעה או העזיבה לא יינתן החזר כספי בעבורן

יב. נשים בהריון:

על נשים בהריון להצטייד באישור הריון תקין בשפה האנגלית מהרופא המטפל שיוצג בהתאם למידת הצורך מול הגורמים המוסכמים כגון נציגי חברת התעופה ו/או כל גורם אחר האחראי לאספקת השירותים, ניתן לבצע הזמנה לנשים בהריון רק עד השבוע ה 26 וזאת בהתאם להנחיית חברות התעופה השונות.

יג. חיסונים:

יש לפנות למשרד הבריאות לשם קבלת מידע בנושא, אתר משרד הבריאות.

נויה הולדייז אינה אחראית על איסור כניסה ליעד בעקבות העדר חיסון מתאים ואינה תזכה את הלקוח על נזקים אשר יגרמו עקב אי ביצוע החיסונים.

יד. אזהרות נסיעה:

למידע מפורט בנושא יש לפנות לאתר משרד החוץ או לאתר המטה ללוחמה בטרור.

נויה הולדייז אינה אחראית על מסירת מידע הנוגע לאזהרות מסע.

טו. תלונות:

על הלקוח למזער עד כמה שניתן בעיות אשר התעוררו במהלך חופשתו באמצעות פניה לספק המקומי ו/או לטלפון החרום אשר מופיע על גבי השובר. מוסכם בזאת כי כל טענה של הנוסע כנגד נויה הולדייז , תובא בכתב לפני החברה לא יאוחר מ-30 יום לאחר חזרת הנוסע לארץ על מנת שתוכל לבדוק את הפרטים מול ספקי השירות והגורמים הרלוונטיים השונים שחלקם פועלים בחו”ל, כאמור לעיל. העברת התלונה במועד מאוחר יותר תקשה על בירורה, ובמידה שיש צורך בהחזר מספקי שירות ייתכן שלא ניתן יהיה לטפל בבקשת ההחזר לאחר המועד האמור.

והואיל ומרכז הפעילות של נויה הולדייז הינו בתל אביב, מוסכם בזאת כי בכל מקרה של תביעה או מחלוקת תהייה לבית המשפט ו/או מוסד הבוררות בתל-אביב סמכות מקומית ייחודית לדון בעניין.

טז. כוח עליון:

נויה הולדייז תהייה פטורה מאחריות כלפי הנוסעים בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בתכנית החופשה בכל פרק זמן שהו אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין מכוח עליון, שביתות, מלחמות או מבצעים צבאיים, סגירת שדות תעופה, הפרות סדר, מזג האוויר, מרי אזרחי, מגפות, מחלות, חרם, תקלות טכניות או כל פעולה של כוח עליון שמעבר לשליטת המארגן בין אם צפוי או ו/או בלתי צפוי.

 יז. ביטול על ידי הלקוח:

ביקש לקוח לבטל הזמנה שאושרה יחולו עליו דמי ביטול כפי שיפורטו להלן, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן בסעיף 14 ג’ (להלן: “החוק”) או בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: “התקנות”) כדלקמן:

 1. על פי דיני הגנת הצרכן רשאי לקוח לבטל בכתב את העסקה, בתוך 14 יום מיום ביצוע העסקה אלא אם כן מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימי עבודה קודם למועד תחילת השרות. חוק הגנת הצרכן אינו חל על שירותים הניתנים במלואם בחו”ל. דמי הביטול שייגבו בגין הביטול יהיו 5% מערך העסקה או 100 ₪ לאדם, הנמוך מביניהם. הנוסח המלא והמחייב של הוראות הביטול הוא זה המפורט בסעיפים 14ג ו – 14ה לחוק ובתקנות.
 2. ביטול יחידה :
  מרגע ביצוע ההזמנה ועד 30 יום לפני מועד ההגעה  דמי ביטול בסך 30%  מעלות היחידה , 30 יום לפני ההגעה דמי ביטול מלאים עבור היחידה .

  ביטול חבילה :
  טיסות – 14 יום מרגע ביצוע ההזמנה ניתן לבטל ע”פ חוק הגנת הצרכן לאחר מכן דמי טיפול של 50 דולר עבור כל נוסע שיגבו על ידי נויה  + עלות הביטול לפי חוקי חברת התעופה .רכב – ניתן לבטל את ההזמנה תוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה ובתנאי שהביטול יעשה לא יאוחר מיומיים לפני מועד השכרת הרכב . לאחר 14 ימים עלות דמי הביטול לפי דרישת חברת השכרת הרכב .יחידה– מרגע ביצוע ההזמנה ועד 30 יום לפני מועד ההגעה  דמי ביטול בסך 30%  מעלות היחידה , 30 יום לפני ההגעה דמי ביטול מלאים עבור היחידה .מלון באפטלינג – מרגע ביצוע ההזמנה ועד 30 יום לפני מועד ההגעה  דמי ביטול בסך 30%  מעלות החדר , 30 יום לפני ההגעה דמי ביטול מלאים עבור החדר .

  בקשות מיוחדות כגון : שמירת יחידות,ארוחות בכפר,תוספות למינהן בכפר הנופש – יגבו דמי ביטול מלאים מרגע ביצוע ההזמנה.

 3. בכל מקרה, ביטול יתבצע בכתב באמצעות דואר אלקטרוני או פקס, כאשר התאריך הקובע הינו תחילת יום העסקים הסמוך לאחר קבלת המסמך. נויה הולדייז תאשר בכתב את קבלת הודעת הביטול.
 4. במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו”ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.

 יח. ביטול ע”י החברה:

ביטול על ידי החברה

נויה הולדייז רשאית לבטל את העסקה במקרה ונפלה בהצעה טעות או באחד מפירסומיה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

יט.שינויים ושדרוגים : 

      על מנת לשדרג מוצר או לשנות את הרכב החבילה שהזמנתם יש למלא את טופס השדרוג מול נציג המכירות שלכם.
שנוי של סוג יחידה ו/או תוספת נופשים  ו/או כפר נופש יחויב בתשלום דמי שינוי שיקבעו ע”י לנדל לאחר אישור השנוי המתבקש . בנוסף יגבה הפרש המחיר בין המחיר המקורי של המוצר למחירו המעודכן .
לפרטים נוספים אנא פנו לסוכן המכירות האישי שלכם.

 

תנאי ביטול כפרי נופש של רשת Landal Green Park

צוות נויה הולדייז מאחל לכם נסיעה טובה!